DLTV อนาคตของการศึกษาไทย

DLTV (Distance Learning Television) หมายถึงสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่มีการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเรียนการสอน โดยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ถ่ายทอดโดยสถานีวิทยาุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเดียว ณโรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์    (ศึกษาเพิ่มเติม)

การถ่ายทอดเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน และความรู้ จะถ่ายทอดผ่านช่องทาง 2 ช่องทางในปัจจุบันได้แก่ การถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม  และการถ่ายทอดสัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต
1. การถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม ปัจจุบันใช้ดาวเทียมไทยคม 6 ใช้สัญญาณ KU-Band เชื่อมโยงเครือข่ายจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ณ วังไกลกังวล มายังสถานีไทยคม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ระยะทางราว 200 กิโลเมตร โดย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เสด็จพระราชกุศล ผ่านสายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง (คู่มือ)

เนื้อหาจะมีทั้งหมด 15 ช่อง โดยถ้ารับชมผ่านจานดาวเดียวจะอยู่ช่อง 186-200 โดยแบ่งเป็น
ช่อง 186-191  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ช่อง 192-194  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ช่อง 195-197  ถ่ายทอดการเรียนการสอนปฐมวัย อนุบาล 1-3
ช่อง  198  ถ่ายทอดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ระดับ ปวช.และปวส.  รวมทั้งการศึกษาสายวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  และการศึกษาชุมชน
ช่อง  199  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลนอกจากนี้ยังมีสถาบันอื่นๆอาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ช่อง  200  ถ่ายทอดการอบรมครูภาษาอังกฤษและครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ครู นักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

2. การถ่ายทอดสัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต รับชมได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Chrome,Firefox,Safari,Intenet Explorer) และผ่าน Application ในระบบ Play store ของ Android และ App store ของ IOS (คู่มือ) ชื่อ DLTV

DLTV1  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
DLTV2  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
DLTV3  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
DLTV4  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
DLTV5  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
DLTV6  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
DLTV7  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
DLTV8  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
DLTV9  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
DLTV10  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1
DLTV11  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2
DLTV12  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 3
DLTV13  :ระดับอาชีวศึกษา
DLTV14  :ระดับอุดมศึกษา
DLTV15  :การพัฒนาครู

ที่มา http://dltv.ac.th/about-us

จุดมุ่งหมายสำคัญของ DLTV คือเพื่อกระจายการศึกษาไปสู่บุคคลทุกระดับ ผ่านช่องทางที่เป็นสากล สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเนื้ัอหาเกี่ยวกับความรู้ การจัดการเรียนการสอนในราชวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น
ระบบการถ่ายทอดจะเป็นแบบ Hi-definition (HD) ทั้งระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต (เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561) ซึ่งหากสนใจรับชมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th

(ภาพจาก www.dltv.ac.th)

สาเหตุที่ DLTV จะเป็นการศึกษารูปแบบใหม่ในศตวรรษนี้ คือ เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของวิชาการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีบรรยากาศจริง การตอบสนองระหว่างครู และนักเรียน และสื่อการสอนที่ได้คุณภาพ ที่ครูได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ผ่านกระดานอัจฉริยะ (Intelligent Board) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยครูสามารถขีดเขียน ลบ หรือสั่งให้หน้าบทเรียนเลื่อนไปมาได้ ซึ่งจะครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามฮัธยาศัย

www.dltv.ac.th

สัญญา ซาสุทธศรี  เรียบเรียง


Leave a Reply